Ochrona danych

Zasadniczo można korzystać z naszej strony internetowej bez podawania danych osobowych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z usług naszej firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne, a nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, zawsze pozyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych (np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą) odbywa się zawsze zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami o ochronie danych nas.

Za pomocą poniższego oświadczenia o ochronie danych pragniemy poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy. Osoby, których dane dotyczą, są również informowane o przysługujących im prawach poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie danych.

Jako osoba odpowiedzialna za przetwarzanie wdrożyliśmy liczne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić jak najpełniejszą ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Transmisja danych w Internecie może jednak zasadniczo zawierać luki w zabezpieczeniach. Dlatego nie można zagwarantować ochrony 100 %iger. Dlatego każda osoba, której dane dotyczą, może oczywiście przekazać nam dane osobowe, na przykład telefonicznie.

1. Definicje

Niniejsza deklaracja o ochronie danych opiera się na definicjach stosowanych przez europejskiego ustawodawcę w odniesieniu do dyrektyw i rozporządzeń przy wydawaniu RODO (art. 4 RODO). Niniejsze oświadczenie o ochronie danych powinno być łatwe do odczytania i zrozumienia dla każdej osoby. Aby to zapewnić, chcielibyśmy najpierw wyjaśnić użyte terminy. W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych zastosowano następujące definicje:

„dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”); Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jedna bądź kilka cech szczególnych wyrażających cechę fizyczną, tożsamość fizjologiczna, genetyczna, psychologiczna, ekonomiczna, kulturowa lub społeczna tej osoby fizycznej;

„osoba, której dane dotyczą” oznacza każdą zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych.

„Przetwarzanie” oznacza operację lub serię operacji przeprowadzanych przy pomocy zautomatyzowanych procedur lub bez nich w związku z danymi osobowymi, taką jak gromadzenie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odczytywanie, odpytywanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisję, dystrybucję lub inną formę udostępniania, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

„ograniczenie przetwarzania” oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania;

„Profilowanie” oznacza każdy rodzaj zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności aspektów związanych z wykonywaniem pracy, sytuacją ekonomiczną, stanem zdrowia, danymi osobowymi. Analizować lub przewidywać, że naturalne preferencje, zainteresowania, niezawodność, zachowanie, lokalizacja lub przemieszczanie się danej osoby;

„Administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, prawo Unii lub państwa członkowskiego może przewidywać administratora lub szczególne kryteria jego wyznaczania;

„Odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Jednakże organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w kontekście konkretnego zadania dochodzeniowego na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, nie uważa się za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych zgodnie z celami przetwarzania;

„Osoba trzecia” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, za które bezpośrednio odpowiada administrator lub podmiot przetwarzający;

„Zgoda” osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, świadome i jednoznaczne wyrażenie woli osoby, której dane dotyczą, w konkretnym przypadku, w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego działania potwierdzającego, poprzez które osoba, której dane dotyczą, wskazuje, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych go dotyczących wyraża zgodę.

2. Nazwa i dane kontaktowe administratora danych

Niniejsza informacja o ochronie danych ma zastosowanie do przetwarzania danych przez:

Odpowiedzialna osoba:
MODALO GmbH,
reprezentowany przez dyrektora zarządzającego Huishuai Ma,
E-mail: service(at)modalo.com
Telefon: +49 40 3680 9990,
Faks: +49 40 3680 999 29

3. Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych oraz rodzaj i cel ich wykorzystywania

a) Podczas odwiedzania strony internetowej

Zasadniczo możesz korzystać z naszej strony internetowej bez ujawniania swojej tożsamości. Kiedy uzyskujesz dostęp do naszej witryny, przeglądarka używana na Twoim urządzeniu automatycznie wysyła informacje do serwera naszej witryny. Informacje te są tymczasowo przechowywane w tak zwanym pliku dziennika. Bez Twojej interwencji zapisywane są następujące informacje i przechowywane do momentu ich automatycznego usunięcia:

adres IP komputera żądającego,

Data i godzina dostępu,

Nazwa i adres URL pobranego pliku,

Strona internetowa, z której następuje dostęp (adres URL strony odsyłającej),

używana przeglądarka i, w stosownych przypadkach, system operacyjny Twojego komputera oraz nazwa Twojego dostawcy dostępu.

Wymienione dane będą przez nas przetwarzane w następujących celach:

Zapewnienie płynnego połączenia ze stroną internetową,

Zapewnienie komfortowego korzystania z naszej strony internetowej,

Ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu

do dalszych celów administracyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z celów gromadzenia danych wymienionych powyżej. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy zebranych danych do wyciągania wniosków na Twój temat.

Kiedy odwiedzasz moją witrynę, używamy również plików cookie i usług analitycznych. Dalsze wyjaśnienia można znaleźć w punktach 5 i 7 niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

b) Podczas korzystania z naszego formularza kontaktowego

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, oferujemy Państwu możliwość skontaktowania się z nami za pomocą formularza znajdującego się na naszej stronie internetowej. Niezbędne jest podanie prawidłowego adresu e-mail, abyśmy wiedzieli od kogo przyszło zapytanie i abyśmy mogli na nie odpowiedzieć. Dalsze informacje mogą zostać przekazane dobrowolnie. To Ty decydujesz, czy chcesz wprowadzić te dane do formularza kontaktowego.

Przetwarzanie danych w celu kontaktu z nami odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO na podstawie Twojej dobrowolnie wyrażonej zgody.

Dane osobowe, które zbieramy podczas korzystania z formularza kontaktowego, zostaną automatycznie usunięte po przetworzeniu złożonego przez Państwa zapytania.

c) Przy składaniu zamówienia za pośrednictwem naszej strony internetowej

Możesz składać zamówienia na naszej stronie internetowej jako gość bez rejestracji lub zarejestrować się jako klient w naszym sklepie, aby móc składać przyszłe zamówienia. Rejestracja ma tę zaletę, że w przypadku przyszłego zamówienia możesz zalogować się do naszego sklepu bezpośrednio za pomocą swojego adresu e-mail i hasła, bez konieczności ponownego wpisywania danych kontaktowych.

Twoje dane osobowe zostaną wprowadzone do maski wejściowej, przesłane do nas i zapisane. Jeżeli składasz zamówienie za pośrednictwem naszej strony, zbieramy w pierwszej kolejności następujące dane, zarówno w przypadku zamówienia gościa, jak i w przypadku rejestracji w sklepie:

Pozdrowienia, imię, nazwisko,

ważny adres e-mail,

Adres,

Numer telefonu (stacjonarnego i/lub komórkowego)

Dane te są gromadzone

aby zidentyfikować Cię jako naszego klienta;

aby przetworzyć, zrealizować i przetworzyć Twoje zamówienie;

korespondować z Tobą;

do fakturowania;

w celu obsługi ewentualnych roszczeń z tytułu odpowiedzialności i dochodzenia wszelkich roszczeń wobec Ciebie;

aby zapewnić techniczną administrację naszej strony internetowej;

do zarządzania danymi naszych klientów.

W ramach procesu składania zamówienia zostanie uzyskana Twoja zgoda na przetwarzanie tych danych.

Przetwarzanie danych odbywa się w odpowiedzi na Twoje zamówienie i/lub rejestrację i jest wymagane zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO dla celów wymienionych w celu prawidłowej realizacji Twojego zamówienia oraz wzajemnej realizacji wynikających z tego obowiązków z umowy kupna.

Dane osobowe, które zbieramy w celu realizacji Twojego zamówienia, będą przechowywane do upływu ustawowego okresu przechowywania, a następnie usunięte, chyba że zrobimy to zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO ze względu na wymogi przechowywania danych podatkowych i handlowych oraz obowiązki dokumentacyjne ( od HGB, StGB lub AO) jesteś zobowiązany do ich przechowywania przez dłuższy okres lub wyraziłeś zgodę na dalsze przechowywanie zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO.

4. Udostępnianie danych

Przekazujemy Twoje dane osobowe stronom trzecim wyłącznie partnerom serwisowym zaangażowanym w realizację umowy, takim jak firma logistyczna odpowiedzialna za dostawę i instytucja kredytowa odpowiedzialna za kwestie płatnicze. Jednakże w przypadkach, gdy Twoje dane osobowe są przekazywane podmiotom trzecim, zakres przekazywanych danych jest ograniczony do niezbędnego minimum.

W przypadku płatności za pośrednictwem systemu PayPal, karty kredytowej za pośrednictwem systemu PayPal, polecenia zapłaty za pośrednictwem systemu PayPal lub „zakupu na konto” za pośrednictwem systemu PayPal przekazujemy dane dotyczące płatności firmie PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal w ramach przetwarzania płatności, L-2449 Luxembourg (zwany dalej „PayPal”), dalej. PayPal zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zdolności kredytowej w przypadku metod płatności, takich jak karta kredytowa za pośrednictwem systemu PayPal, polecenie zapłaty za pośrednictwem systemu PayPal lub „zakup na konto” za pośrednictwem systemu PayPal. PayPal wykorzystuje wynik kontroli kredytowej w odniesieniu do statystycznego prawdopodobieństwa niewykonania płatności w celu podjęcia decyzji, czy udostępnić odpowiednią metodę płatności. Raport kredytowy może zawierać wartości prawdopodobieństwa (tzw. wartości scoringowe). W zakresie, w jakim wartości scoringowe uwzględniane są w wynikach raportu kredytowego, opierają się one na naukowo uznanej procedurze matematyczno-statystycznej. Przy obliczaniu wartości punktacji uwzględniane są między innymi dane adresowe. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych można znaleźć w zasadach ochrony danych PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach innych niż wymienione powyżej.

Przekażemy Twoje dane osobowe podmiotom trzecim tylko wtedy, gdy:

wyraziłeś wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO,

ujawnienie zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO jest niezbędne do dochodzenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych i nie ma podstaw do przyjęcia, że masz nadrzędny prawnie uzasadniony interes w nieujawnianiu swoich danych,

w przypadku, gdy istnieje obowiązek prawny przekazania zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO, a także

Jest to prawnie dopuszczalne i konieczne do przetwarzania stosunków umownych z Tobą zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO.

W ramach składania zamówienia uzyskasz zgodę na przekazanie Twoich danych podmiotom trzecim.

5. Stosowanie plików cookies

Na naszej stronie używamy plików cookies. Są to małe pliki, które Twoja przeglądarka tworzy automatycznie i które są przechowywane na Twoim urządzeniu (laptopie, tablecie, smartfonie itp.), kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową. Cookies nie wyrządzają żadnych szkód na Twoim urządzeniu i nie zawierają wirusów, trojanów ani innego złośliwego oprogramowania.

W pliku cookie zapisywane są informacje powstałe w związku z konkretnym używanym urządzeniem końcowym. Nie oznacza to jednak, że otrzymujemy bezpośrednią wiedzę o Twojej tożsamości.

Z jednej strony stosowanie plików cookies ma na celu uprzyjemnienie Państwu korzystania z naszej oferty. Używamy tak zwanych sesyjnych plików cookie, aby rozpoznać, że odwiedziłeś już poszczególne strony naszej witryny. Są one automatycznie usuwane po opuszczeniu naszej witryny.

Dodatkowo, aby zoptymalizować przyjazność dla użytkownika, stosujemy także tymczasowe pliki cookies, które przechowywane są na Twoim urządzeniu przez określony czas. Jeśli ponownie odwiedzisz naszą stronę, aby skorzystać z naszych usług, automatycznie zostanie rozpoznane, że już u nas byłeś i jakich wpisów i ustawień dokonałeś, abyś nie musiał ich ponownie wprowadzać.

Z drugiej strony używamy plików cookie w celu statystycznej rejestracji korzystania z naszej witryny internetowej i jej oceny w celu optymalizacji naszej oferty dla Ciebie (patrz sekcja 7). Te pliki cookie umożliwiają nam automatyczne rozpoznanie, że już u nas byłeś, kiedy ponownie odwiedzisz naszą witrynę. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie.

Dane przetwarzane przez pliki cookies są niezbędne do celów wymienionych w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów naszych oraz osób trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO.

Większość przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie. Możesz jednak skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby na Twoim komputerze nie były zapisywane żadne pliki cookie lub aby zawsze pojawiał się komunikat przed utworzeniem nowego pliku cookie. Całkowite wyłączenie plików cookies może jednak oznaczać, że nie będą Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

6. Linki do stron internetowych osób trzecich

Linki publikowane na naszej stronie internetowej są przez nas badane i zestawiane z największą możliwą starannością. Nie mamy jednak żadnego wpływu na aktualny i przyszły wygląd oraz treść stron, do których prowadzą linki. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść stron, do których prowadzą linki, i wyraźnie nie uznajemy treści tych stron za naszą własną. Za treści niezgodne z prawem, błędne lub niekompletne oraz za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania informacji odpowiada wyłącznie dostawca strony internetowej, do której następuje odesłanie. Wyklucza się odpowiedzialność osób, które jedynie odsyłają do publikacji poprzez link. Za informacje pochodzące od osób trzecich ponosimy odpowiedzialność tylko wtedy, gdy posiadamy o nich pozytywną wiedzę, a więc także o treściach o charakterze nielegalnym lub karalnym, a zakazanie ich wykorzystania jest dla nas technicznie możliwe i uzasadnione.

7. Narzędzia do analizy i śledzenia

Wymienione poniżej i stosowane przez nas środki śledzenia realizowane są na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Dzięki stosowanym przez nas środkom śledzenia chcemy zapewnić projektowanie oparte na potrzebach i ciągłą optymalizację naszej strony internetowej. Z drugiej strony używamy środków śledzenia, aby statystycznie rejestrować korzystanie z naszej strony internetowej i oceniać ją w celu optymalizacji naszej oferty dla Ciebie. Interesy te należy uważać za uzasadnione w rozumieniu ww. przepisu.

Odpowiednie cele przetwarzania danych i kategorie danych można znaleźć w odpowiednich narzędziach śledzących.

a) Google Analytics1

W celu projektowania opartego na potrzebach i ciągłej optymalizacji naszych stron korzystamy z Google Analytics, usługi analizy sieci firmy Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway , Mountain View, CA 94043, USA; dalej „Google”). W tym kontekście tworzone są pseudonimizowane profile użytkowania i wykorzystywane są pliki cookie (patrz sekcja 5). Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania przez Ciebie z tej witryny, takie jak

typ/wersja przeglądarki,

używany system operacyjny,

URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzana strona),

nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP),

czas żądania serwera,

są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Informacje te służą do oceny korzystania ze strony internetowej, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu na potrzeby badań rynku i projektowania tych stron internetowych w oparciu o potrzeby. Informacje te mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub jeżeli w Twoim imieniu osoby trzecie przetwarzają te dane. W żadnym wypadku Twój adres IP nie będzie łączony z innymi danymi Google. Adresy IP są anonimizowane, tak że przyporządkowanie nie jest możliwe (maskowanie IP).

Możesz zapobiec instalacji plików cookie, odpowiednio konfigurując oprogramowanie przeglądarki; Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie wszystkie funkcje naszej witryny internetowej będą mogły być w pełni wykorzystane.

Możesz także uniemożliwić gromadzenie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Ciebie z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki (https://tools .google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Alternatywnie do dodatku do przeglądarki, szczególnie w przypadku przeglądarek na urządzeniach mobilnych, możesz także zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając w powyższy link. Plik cookie rezygnacji jest ustawiony, aby zapobiec gromadzeniu danych w przyszłości podczas odwiedzania naszej witryny. Plik cookie rezygnacji obowiązuje tylko w tej przeglądarce i tylko dla naszej witryny internetowej i jest przechowywany na Twoim urządzeniu. Jeśli usuniesz pliki cookie w tej przeglądarce, będziesz musiał ponownie ustawić plik cookie rezygnacji.

Dalsze informacje na temat ochrony danych w związku z Google Analytics można znaleźć pod następującym linkiem w pomocy Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

b) Śledzenie konwersji Google Adwords

Aby statystycznie rejestrować korzystanie z naszej witryny i oceniać ją w celu optymalizacji naszej witryny dla Państwa, korzystamy również ze śledzenia konwersji Google. Google Adwords ustawia plik cookie (patrz punkt 5) na Twoim komputerze, jeśli trafiłeś na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google.

Te pliki cookie wygasają po 30 dniach i nie służą do identyfikacji osobistej. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony witryny klienta Adwords, a ważność pliku cookie jeszcze nie wygasła, Google i klient mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient AdWords otrzymuje inny plik cookie. W związku z tym pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów Adwords. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji dla klientów Adwords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci Adwords dowiadują się o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie będziesz jednak otrzymywać żadnych informacji, które mogłyby posłużyć do osobistej identyfikacji użytkowników.

Jeśli nie chcesz brać udziału w procesie śledzenia, możesz również odmówić niezbędnego ustawienia pliku cookie - na przykład korzystając z ustawień przeglądarki, które z reguły dezaktywują automatyczne ustawianie plików cookie. Możesz także dezaktywować pliki cookie do śledzenia konwersji, ustawiając swoją przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie z domeny „www.googleadservices.com”. Politykę ochrony danych Google dotyczącą śledzenia konwersji można znaleźć pod następującym linkiem: https://services.google.com/sitestats/de.html

8. Wtyczki mediów społecznościowych

Na naszej stronie internetowej korzystamy z wtyczek społecznościowych portali społecznościowych (np. Facebook, Twitter, Google+) na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO w celu lepszego rozpoznania naszej firmy. Podstawowy cel reklamowy należy traktować jako uzasadniony interes w rozumieniu RODO. Odpowiedzialność za działanie zgodne z ochroną danych musi zapewnić odpowiedni dostawca. Integrujemy te wtyczki za pomocą tzw. metody dwóch kliknięć, aby jak najlepiej chronić osoby odwiedzające naszą stronę internetową.

a) Facebooka

Nasza strona korzysta z wtyczek mediów społecznościowych Facebooka, aby korzystanie z nich było bardziej spersonalizowane. W tym celu używamy przycisku „Lubię to” lub „UDOSTĘPNIJ”. To oferta z Facebooka.

Jeśli uzyskasz dostęp do strony w naszej witrynie internetowej zawierającej taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przesyłana z Facebooka bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną internetową.

Dzięki integracji wtyczek Facebook otrzymuje informację, że Twoja przeglądarka uzyskała dostęp do odpowiedniej strony w naszej witrynie, nawet jeśli nie masz konta na Facebooku lub nie jesteś aktualnie zalogowany na Facebooku. Informacje te (łącznie z Twoim adresem IP) są przesyłane z Twojej przeglądarki bezpośrednio na serwer Facebooka w USA i tam przechowywane.

Jeśli jesteś zalogowany na Facebooku, Facebook może przypisać Twoją wizytę na naszej stronie internetowej bezpośrednio do Twojego konta na Facebooku. Jeśli wchodzisz w interakcję z wtyczkami, na przykład klikając przycisk „Lubię to” lub „UDOSTĘPNIJ”, odpowiednia informacja jest również przesyłana bezpośrednio na serwer Facebooka i tam zapisywana. Informacja zostanie również opublikowana na Facebooku i będzie dostępna dla wszystkich.

Facebook może wykorzystywać te informacje do celów reklamowych, badań rynku i projektowania stron Facebooka w oparciu o potrzeby. W tym celu Facebook tworzy profile użytkowania, zainteresowań i relacji, m.in. B. w celu oceny Twojego korzystania z naszej strony internetowej pod kątem reklam wyświetlanych Ci na Facebooku, informowania innych użytkowników Facebooka o Twoich działaniach na naszej stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z Facebooka.

Jeśli nie chcesz, aby Facebook przyporządkowywał dane zebrane za pośrednictwem naszego serwisu Twojemu kontu na Facebooku, przed odwiedzeniem mojej witryny musisz wylogować się z Facebooka.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebooka, a także Twoje prawa z tym związane i możliwości ustawień w celu ochrony Twojej prywatności znajdziesz w informacjach o ochronie danych, w szczególności w polityce danych Facebooka, z którą możesz się zapoznać pod linkiem: https://www.facebook.com/about/privacy/

b) Twitterze

Z naszą stroną internetową zintegrowane są wtyczki sieci krótkich wiadomości firmy Twitter Inc. (Twitter). Wtyczki Twittera (przycisk „tweetnij”) można rozpoznać po logo Twittera na naszej stronie. Przegląd przycisków tweetów znajdziesz pod tym linkiem na Twitterze: https://dev.twitter.com/web/tweet-button

Gdy uzyskasz dostęp do strony w naszej witrynie internetowej zawierającej taką wtyczkę, nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem Twittera. W ten sposób Twitter otrzymuje informację, że odwiedziłeś naszą stronę ze swoim adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk „tweetnij” na Twitterze, będąc zalogowanym na swoim koncie na Twitterze, możesz połączyć zawartość naszych stron ze swoim profilem na Twitterze. Dzięki temu Twitter może przypisać Twoją wizytę na naszych stronach do Twojego konta użytkownika. Pragniemy zaznaczyć, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Twittera.

Jeśli nie chcesz, aby Twitter mógł przyporządkować Twoją wizytę na naszych stronach, wyloguj się ze swojego konta użytkownika Twittera.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Twittera, z którą można się zapoznać tutaj: https://twitter.com/de/privacy

c) Przycisk Google „+1”.

Na naszej stronie internetowej wykorzystywany jest przycisk „+1” sieci społecznościowej Google, której operatorem jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, USA. Przycisk jest oznaczony „+1″”.

Przycisk „+1” jest skrótem od „”to całkiem fajne”” lub „”spójrz na to””. Przycisk nie służy do śledzenia Twoich odwiedzin w sieci.

Jeśli strona internetowa w naszym serwisie zawiera przycisk „+1”, Twoja przeglądarka internetowa załaduje i wyświetli ten przycisk z serwera Google. Strona internetowa, którą odwiedzasz na naszej stronie, jest automatycznie przekazywana serwerowi Google. Po wyświetleniu przycisku +1 Google nie rejestruje historii Twojej przeglądarki na stałe, lecz tylko przez okres do dwóch tygodni.

Google przechowuje te dane dotyczące Twojej wizyty przez ten okres w celu konserwacji systemu i rozwiązywania problemów. Dane te nie są jednak uporządkowane według indywidualnych profili, nazw użytkowników ani adresów URL. Informacje te nie są również dostępne dla wydawców witryn internetowych ani reklamodawców. Informacje te służą wyłącznie do konserwacji i rozwiązywania problemów z systemami wewnętrznymi firmy Google. Twoja wizyta na stronie z przyciskiem +1 nie będzie w żaden inny sposób oceniana przez Google.

Nie następuje dalsza ocena Twojej wizyty na stronie internetowej w naszym serwisie za pomocą przycisku „+1”.

Samo udzielenie +1-ki jest procesem publicznym, co oznacza, że każdy, kto wyszukuje w Google lub przegląda treści w internecie, którym dajesz +1, może potencjalnie zobaczyć, że dajesz +1 tej treści. Dlatego dawaj +1 tylko wtedy, gdy jesteś absolutnie pewien, że chcesz podzielić się tą rekomendacją z całym światem.

Kliknięcie tego przycisku +1 służy jako rekomendacja dla innych użytkowników w wynikach wyszukiwania Google. Możesz publicznie powiedzieć, że podoba Ci się nasza strona internetowa, że akceptujesz naszą witrynę lub że ją polecasz. Jeśli zarejestrowałeś się w Google+ i jesteś zalogowany, przycisk +1 zmieni kolor na niebieski po kliknięciu. +1 zostanie również dodany do karty +1 w Twoim profilu Google. Na tej karcie możesz zarządzać swoimi +1-kami i decydować, czy chcesz, aby zakładka +1-ki miała być publiczna.

Aby zapisać Twoją rekomendację +1 i udostępnić ją publicznie, Google zbiera za pośrednictwem Twojego profilu informacje o polecanym przez Ciebie adresie URL, Twoim adresie IP i inne informacje związane z przeglądarką. Jeżeli wycofasz swoje +1, informacja ta zostanie usunięta. Wszystkie Twoje rekomendacje +1 są wymienione na karcie +1 w Twoim profilu.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Dalsze informacje od Google dotyczące przycisku Google+1 można znaleźć pod linkiem https://developers.google.com/+/web/buttons-policy

9. Prawa osób dotkniętych

Masz rację:

zgodnie z Art. 15 RODO, żądania informacji o przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych. W szczególności możesz uzyskać informację o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym Twoje dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania, istnieniu prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, istnienie prawa do skargi, pochodzenie Twoich danych, jeśli nie zostały ode mnie zebrane, a także istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz, w razie potrzeby, istotnego informowania o ich szczegółach;

zgodnie z Art. 16 RODO, do niezwłocznego żądania sprostowania przechowywanych przez nas nieprawidłowych lub kompletnych danych osobowych;

zgodnie z Art. 17 RODO, żądania usunięcia przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych, chyba że przetwarzanie odbywa się w celu korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub w celu wymagane jest dochodzenie, wykonywanie lub obrona roszczeń prawnych;

zgodnie z Art. 18 RODO, żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli kwestionujesz prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się ich usunięciu i dane nie są nam już potrzebne, ale wykorzystujesz je do dochodzenia lub dochodzenia swoich praw lub konieczności obrony roszczeń prawnych lub wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z Art. 21 RODO;

zgodnie z Art. 20 RODO, aby otrzymać swoje dane osobowe, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub zażądać przekazania ich innej osobie odpowiedzialnej;

Zgodnie z Art. 7 ust.3 RODO, możesz w każdej chwili odwołać udzieloną nam zgodę. Oznacza to, że nie możemy już w przyszłości kontynuować przetwarzania danych w oparciu o tę zgodę

wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z Art. 77 RODO. Z organem nadzorczym co do zasady możesz się skontaktować w swoim zwykłym miejscu zamieszkania, pracy lub w siedzibie naszej firmy.

10. Prawo do sprzeciwu

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO, pod warunkiem, że istnieją ku temu powody, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji lub sprzeciw jest skierowany przeciwko reklamie bezpośredniej. W tym drugim przypadku przysługuje Ci ogólne prawo sprzeciwu, które zrealizujemy bez określenia szczególnej sytuacji.

Jeśli chcesz skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy lub sprzeciwu, wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres: service@modalo.com

11. Bezpieczeństwo danych

Odwiedzając naszą stronę internetową, stosujemy powszechną procedurę SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez Twoją przeglądarkę. Zwykle jest to szyfrowanie 256-bitowe. Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, zamiast tego użyjemy technologii 128-bitowej v3. Możesz rozpoznać, czy dana strona naszej witryny internetowej jest przesyłana w formie zaszyfrowanej, poprzez zamknięte wyświetlanie symbolu klucza lub kłódki na dolnym pasku stanu przeglądarki.

Stosujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

12. Aktualność i zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych jest obecnie ważne i pochodzi z maja 2018 r.