Ogólne warunki handlowe

§ 1 Zakres i informacje ogólne

(1) Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej „Warunkami”) firmy MODALO GmbH (zwanej dalej „Sprzedawcą”) mają zastosowanie do wszystkich umów dostawy towarów, które konsument lub przedsiębiorca (zwany dalej „Klientem”) zawiera ze sprzedawcą w zakresie towary prezentowane przez sprzedawcę w jego sklepie internetowym. O ile nie uzgodniono inaczej, włączenie własnych warunków klienta jest sprzeczne.

(2) Klient jest konsumentem, jeżeli zawiera umowę w celach, których nie można w przeważającej mierze przypisać jego działalności zarobkowej lub samodzielnej działalności zawodowej. Natomiast przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która dokonując czynności prawnej, działa w ramach wykonywania swojej działalności gospodarczej lub samodzielnej działalności zawodowej.

§ 2 Zawarcie umowy

(1) Umowa wchodzi w życie z dniem:

MODALO GmbH

Tama Ruge 20

D-21035 Hamburg

Numer rejestracyjny HRB 105366

Sąd rejestrowy Sąd rejonowy w Hamburgu

(2) Zasadnicze cechy towaru wynikają z odpowiedniego opisu produktu dostarczonego przez sprzedawcę.

(3) Prezentacja produktów w sklepie internetowym nie stanowi prawnie wiążącej oferty, lecz niewiążący katalog internetowy. Gdy tylko sprzedawca otrzyma zamówienie klienta, klient otrzyma najpierw potwierdzenie zamówić e-mailem. Potwierdzenie zamówienia nie oznacza jeszcze przyjęcia zamówienia. Po otrzymaniu zamówienia Klienta, Sprzedawca niezwłocznie je sprawdzi i w ciągu 2 dni roboczych poinformuje Klienta, czy przyjmuje zamówienie. Proces składania zamówienia w sklepie internetowym sprzedawcy (www.modalo.cm) przebiega w następujący sposób:

(4) Klient ma możliwość wyboru produktów z asortymentu Sprzedawcy i zebrania ich w tzw. koszyku za pomocą przycisku „Dodaj do koszyka”. Klikając przycisk „Koszyk”, Klient otrzymuje przegląd wybranych produktów. Za pomocą przycisku „Zamawiam z płatnością” składa wiążący wniosek o zakup towaru znajdującego się w koszyku. Klient przed wysłaniem zamówienia może w każdej chwili zmienić i przeglądać wprowadzone zamówienie oraz dane, korzystając z funkcji przeglądarki „Wstecz” i „Dalej” przedstawionych w postaci przycisków strzałek. Zamówienie może zostać złożone i przesłane tylko wtedy, gdy Klient zaakceptuje niniejsze warunki umowy poprzez zaznaczenie pola „Zapoznałem się z ogólnymi warunkami Twojego sklepu i zgadzam się na ich ważność” i tym samym złoży zamówienie. Klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie otrzymania zamówienia pocztą elektroniczną, w którym zamówienie klienta jest ponownie wyszczególnione i które może wydrukować za pomocą funkcji „Drukuj”. Automatyczne potwierdzenie otrzymania zamówienia jedynie dokumentuje otrzymanie zamówienia klienta przez sprzedawcę i nie stanowi przyjęcia wniosku.Umowa zostaje zawarta dopiero wtedy, gdy sprzedawca wyraźnie przyjmie zamówienie lub faktycznie zrealizuje zamówienie poprzez wysłanie towaru.

§ 3 Przedmiot umowy, jakość, dostawa, dostępność towaru

(1) Przedmiotem umowy są towary i usługi określone przez Klienta w ramach zamówienia i wymienione w zamówieniu i/lub potwierdzeniu zamówienia po cenach ostatecznych podanych w sklepie internetowym. Zastrzega się tam możliwość pomyłek i pomyłek, szczególnie w odniesieniu do dostępności towarów.

(2) Charakter zamawianego towaru można znaleźć w opisach produktów znajdujących się w sklepie internetowym. Ilustracje na stronie internetowej mogą jedynie niedokładnie przedstawiać produkty; Szczególnie kolory mogą się znacznie różnić ze względów technicznych. Zdjęcia służą wyłącznie celom ilustracyjnym i mogą różnić się od produktu. Dane techniczne, masa, wymiary i opisy wydajności podane są możliwie najdokładniej, mogą jednak zawierać typowe odchylenia. Opisane tutaj cechy nie stanowią wad produktów dostarczonych przez sprzedawcę.

(3) Jeżeli w chwili składania zamówienia przez Klienta nie są dostępne żadne egzemplarze wybranego przez Klienta towaru, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta w potwierdzeniu zamówienia. Jeżeli towar jest trwale niedostępny, sprzedawca nie wystawi oświadczenia o jego przyjęciu. W tym przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy.

(4) Jeżeli produkt określony przez Klienta w zamówieniu jest jedynie czasowo niedostępny, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta również w potwierdzeniu zamówienia. Jeżeli opóźnienie w dostawie przekracza dwa tygodnie, Klient ma prawo odstąpić od umowy. W takim przypadku sprzedającemu przysługuje również prawo odstąpienia od umowy. Niezwłocznie zwróci wszelkie dokonane już przez Klienta płatności.

§ 4 Dostawa, ceny, koszty wysyłki

(1) Dostawa do firmy spedycyjnej następuje nie później niż dwa dni po otrzymaniu pieniędzy lub w przypadku płatności za pobraniem nie później niż dwa dni po potwierdzeniu zamówienia. Czas dostawy wynosi do pięciu dni. Sprzedawca wskaże inne terminy dostawy na stronie odpowiedniego produktu.

(2) Dostawa odbywa się wyłącznie do krajów zatwierdzonych w sklepie internetowym.

(3) Wszystkie ceny towarów zawierają ustawowy podatek VAT. Podane ceny są ostatecznymi cenami sprzedaży plus koszty wysyłki. W przypadku wysyłki na terenie Niemiec nie obowiązują żadne koszty wysyłki. Klient otrzymuje fakturę zawierającą podatek VAT.

(4) W przypadku wysyłki do krajów spoza UE w ramach Twojego zamówienia mogą pojawić się dodatkowe podatki lub koszty (np. cła), które nie są przez nas opłacane ani fakturowane, ale raczej przez Ciebie bezpośrednio do odpowiedzialnych organów celnych - lub organy podatkowe mają zapłacić. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z odpowiednimi władzami.

§ 5 Płatność

Płatność następuje z góry (PayPal, przelew bankowy) lub natychmiastowym przelewem bankowym.

§ 6 Uszkodzenia transportowe

(1) Jeżeli towar został dostarczony z oczywistymi uszkodzeniami transportowymi, Klient proszony jest o niezwłoczne zgłoszenie tych błędów osobie dostarczającej i jak najszybszy kontakt ze sprzedawcą.

(2) Niezłożenie reklamacji lub brak kontaktu z nami nie ma wpływu na ustawowe uprawnienia klienta z tytułu rękojmi, lecz pomaga sprzedającemu w dochodzeniu własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczenia transportowego.

§ 7 Rękojmia za wady fizyczne

(1) Dostawca odpowiada za wady fizyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności §§ 434 i nast. BGB.

(2) Gwarancja obowiązuje na towar dostarczony przez dostawcę tylko wtedy, gdy zostało to wyraźnie stwierdzone w potwierdzeniu zamówienia dla danego artykułu.

(3) Reklamacje i roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady można składać na adres podany w identyfikacji dostawcy.

(4) Przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić oczywiste wady rzeczowe w terminie 14 dni.

§ 8 Zastrzeżenie własności

Dostarczony towar pozostaje własnością sprzedającego do momentu uiszczenia pełnej zapłaty.

§ 9 Odpowiedzialność

Obowiązują przepisy prawa.

§ 10 Treść umowy

Tekst umowy przechowywany jest w wewnętrznych systemach sprzedawcy. Klient może w każdej chwili zapoznać się z ogólnymi warunkami na swoim koncie klienta. Szczegóły zamówienia oraz regulamin zostaną przesłane Klientowi e-mailem. Po zrealizowaniu zamówienia dane zamówienia nie są już dostępne przez Internet ze względów bezpieczeństwa.

§ 11 Postanowienia końcowe

(1) Językiem umowy jest język niemiecki.

(2) Do umów pomiędzy sprzedawcą a klientem stosuje się prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem przepisów dotyczących międzynarodowego zakupu rzeczy ruchomych. Ten wybór prawa ma zastosowanie do konsumentów tylko w takim zakresie, w jakim ochrona zapewniana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, nie zostaje mu odebrana.

(3) Jeżeli klientem jest handlowiec, osoba prawna prawa publicznego lub specjalny fundusz prawa publicznego, miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów wynikających ze stosunków umownych między klientem a sprzedawcą jest siedziba sprzedawcy. Dotyczy to również sytuacji, gdy klient nie posiada ogólnej jurysdykcji w Niemczech lub UE lub jego miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu nie jest znane w chwili wniesienia pozwu.

(koniec warunków)

Regulamin z maja 2019r